“พช.วังจันทร์ KICK OFF การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ นฤเบศไกรสีห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย กลุ่ม และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมลงนาม จำนวน 21 หน่วยงาน

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ 2) Kick off การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง/ผู้นำต้องทำก่อน)

ในการนี้ นางสาวจุฑามาศ  ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวังจันทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์การดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง ดูแลช่วยเหลือและแบ่งปันในชุมชน จนเกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล

นายวุฒิพงษ์  นฤเบศไกรสีห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ประธานในพิธี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ นับเป็นการผนึกกำลังในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันในการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นรูปธรรมเกิดความยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน แบ่งปัน แปรรูปและจำหน่ายผลผลิต รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ประจำตำบล ซึ่งถือเป็นมิติหนึ่งของการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูล โดยส่งผลให้ประชาชนในอำเภอวังจันทร์ มีความมั่นคงทางอาหาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *