พม. ประสานความร่วมมือร่วมใจจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) โดยมี นางอรนุช  ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดโครงการ ในการนี้ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และอาสาสมัคร พม. รวมจำนวนกว่า 100 คน ร่วมโครงการดังกล่าว


สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร ชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคแม้ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยปณิธานที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้มากกว่า 4,600 โครงการ นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พม. จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 400,000 ต้น ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงาน พม. ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นยางนา และต้นพะยูง โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,600 ต้น ดำเนินการปลูกในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ และบริเวณที่ตั้งของทุกหน่วยงาน พม. ในจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้ง ส่งมอบให้อพม. นำกลับไปปลูกในพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัย อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *