สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565      

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า  สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565 ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ โดยได้มีการบัญญัติถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง สิทธิการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ  เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้ง จะทำให้ปัญหา และความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นการส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการเมืองในภาคประชาชนที่เข้มแข็ง จะช่วยส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตยในประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวก รวดเร็ว ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ  ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบาย/กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความสงบเรียบร้อย ซึ่งในการสำรวจนี้ได้มีการผนวกข้อถามการสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ สำหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายจากภาครัฐสู่ประชาชน  จึงขอความร่วมมือประชาชน โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง แก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *