“Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต เจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” อย่างเป็นทางการ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่ผลักดันต่อให้ Soft Power เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยว มาทำงาน และมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นปลายทางของคนทั่วโลก กระทรวงวัฒนธรรม จึงนำงานด้านศิลปะและการจัดเทศกาล เป็นประสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำงานด้านศิลปะและการจัดเทศกาลลงสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งเป็นงานศิลปะระดับโลกของประเทศไทย เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 นี้

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เป็นผลงานสำคัญของกระทรวงที่นำทุนทางศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนผ่านงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย องค์ภาครัฐและเอกชน และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นด้วยความพร้อมของการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งด้านสถานที่ พลังความร่วมมือของชุมชน เครือข่ายศิลปินที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศ งานThailand Biennale, Chiang Rai 2023 จึงประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศ

ความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยความยิ่งใหญ่ของการจัดงานที่มีประกอบด้วย 1.การจัดนิทรรศการหลักในเขตอำเภอเมืองและเชียงแสน จำนวน 17 แห่ง มีศิลปินเข้าร่วมมากถึง 60 คน จาก 21 ประเทศจากทั่วทุกทวีป ประกอบด้วยศิลปินต่างประเทศ 38 คน และศิลปินไทย 22 คน 2. การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบศาลา หรือ Pavilions จำนวน 13 แห่ง และ 3. การจัดกิจกรรมคู่ขนาน Collateral Events กว่า 150 กิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่เด็ก เยาวชน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งหมดนี้ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงานกว่า 2,๗๙๐,9๖๔ คน และสามารถเข้าถึงการจัดงานทั้งทั้งในพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ สูงกว่า 25,194,652 คน/view สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท ในด้านสังคมการจัดงานครั้งนี้ ทำให้เกิดการเพิ่มอัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคมในพื้นที่กว่า 844 อัตรา

สามารถสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน ประชาชนชาวเชียงราย ควบคู่กันไป โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่ 1. เพื่อแสดงผลงานศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site Specific Installation) โดย ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 เดือน มีผู้เข้าชม จากเครือข่ายศิลปินทั้งในและต่างประเทศทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง มีผู้เข้าชมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 42,893 คน .ในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ จากบทสรุปความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้แนวคิด The Open World หรือ เปิดโลก ที่สร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจสู่การเป็นเมืองศิลปะในระดับนานาชาติ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เปรียบได้กับการเปิดโลกศิลปะผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงรายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลก สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำไปทั่วโลก

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพของการจัดงานในปี 2025 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale จากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยามที่งดงามด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม สู่จังหวัดภูเก็ต ดินแดนไข่มุกแห่งอันดามัน พร้อมทั้งมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน ทำให้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำศิลปินและเครือข่ายเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวอย่างมากของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ในด้านการเตรียมการจัดงานในครั้งต่อไปกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและจังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มมีการศึกษาพื้นที่ พูดคุยกับภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต มีเตรียมความพร้อม การประกวดมาสคอตของจังหวัด รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการาดำเนินงาน ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา โดยแผนการทำงานในระยะต่อไป คือการเตรียมการคัดเลือกภัณฑารักษ์ และการกำหนด theme ของการสร้างสรรค์ผลงานจังหวัดภูเก็ต และการคัดเลือกศิลปิน ด้วยความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต เชื่อได้ว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025 จะมีความยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power ให้สามารถสร้างเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศได้ไม่น้อยกว่าจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ร่างกายเฮลตี้ไม่พอ เดี๋ยวนี้การเงินต้องเฮลตี้ด้วย

ร่างกายเฮลตี้ไม่พอ เดี๋ยวนี้การเงินต้องเฮลตี้ด้วย […]

Subscribe US Now